Het lidmaatschapsgeld is 6,50 euro per maand. Dit wordt automatisch van je salaris ingehouden.

Alle leden die geïnteresseerd zijn om onder de vlag van BPLV mee te doen aan de OR verkiezingen kunnen zich aanmelden bij een van de BPLV bestuursleden.

Een commissie bestaande uit twee tot drie bestuursleden BPLV voert met alle kandidaten een gesprek over de motivatie om zich verkiesbaar te stellen voor de OR verkiezingen onder de vlag van de BPLV. Indien gewenst kan deze commissie zich laten ondersteunen door een gewoon lid van de BPLV (niet zijnde een bestuurslid).

Deze commissie stelt op basis van deze gesprekken een lijst samen met deelnemers vanuit de BPLV voor de OR verkiezingen.

De eerste posities van de lijst worden ingevuld door zittende BPLV leden van de OR. Dit om continuïteit en overdracht van kennis te borgen. De leden op de eerste twee posities van de lijst worden namelijk geacht in het dagelijks bestuur van de OR zitting te nemen als de gelegenheid zich voor doet en hiervoor is OR-ervaring zeer gewenst zo niet noodzakelijk. De zittende BPLV OR-leden dienen vanzelfsprekend aan te geven of zij dat ambiëren.

De commissie is in principe vrij om de volgorde van de lijst naar eigen inzicht samen te stellen. Maar aangedrongen wordt om op deze lijst zowel het diversiteit als het organisatie afspiegelingsprincipe toe te passen. Ook dient de commissie zich rekenschap te geven van het beeld dat het BPLV bestuur wil uitstralen naar de BPLV leden.

De door de commissie vastgestelde lijst zal door het bestuur BPLV op basis van een meerderheidsbeslissing vastgesteld worden.

Het BPLV bestuur bepaalt ook of zij uiteindelijk een aangemelde deelnemer op de BPLV OR verkiezingslijst wil plaatsen. Het BPLV bestuur kan aan een afgewezen deelnemer uitleg geven.

De vastgestelde lijst zal aan de OR verkiezingscommissie gestuurd worden en in kopie naar de BPLV leden die zich aangemeld hebben als verkiesbaar.

Op basis van de verkiezingsuitslag wordt elke deelnemer die boven de kiesdrempel komt automatisch OR -lid. De kiesdrempel is het aantal zetels in de OR gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen.

De stemmen boven de kiesdrempel worden vanaf positie 1 op de verkiezingslijst opgevuld naar de lagere posities op de verkiezingslijst (1, 2, 3, etc). Op deze wijze zal het resterende aantal beschikbare BPLV OR-zetels ingevuld worden in de volgorde van de verkiezingslijst.

Tot slot dient aangemerkt te worden dat deelname aan de OR op persoonlijke titel gebeurt en in die zin is het komende OR lid voor zijn werk en houding in de OR verantwoording schuldig aan het dagelijks bestuur van de OR.

In principe wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering èèn BPLV bestuurspositie verkiesbaar. Daarmee duurt een BPLV bestuursfunctie dus in principe 5 jaar.

Neem vooral contact op met een van de bestuursleden.

Heb je klachten of bezwaren dan kan je een e-mail of een brief sturen aan de voorzitter van de BPLV. De klacht of het bezwaar zal dan het eerstkomende BPLV bestuursoverleg besproken worden. Indien noodzakelijk kan er ook een extra BPLV bestuursoverleg gepland worden.

Wil je een schenking doen, neem dan contact op met de penningmeester.

Uw belangen onze missie