Strategie

Een LVNL belangenvereniging. ‘What’s in it for me?’ Zullen veel LVNL collega’s denken. De BPLV streeft ernaar dat jij met een comfortabel gevoel je werk kunt doen. Dat houdt veel in. En natuurlijk gaat dan niet vanzelf. De BPLV zal initiatieven nemen en de werkgever aanspreken op het realiseren van zijn belofte aan de medewerkers. Wat belooft LVNL dan? horen wij je denken. Lees daarvoor de Corporate Strategy LVNL 2011 – 2015 nog een na:

‘Wij bieden medewerkers een uitdagende en innovatieve omgeving waar zij een goede balans kunnen vinden tussen hun werk en persoonlijke leven. We doen dit door een vooruitstrevende organisatie te zijn, die creatief nadenkt over mogelijke verbeteringen op het gebied van luchtverkeersleiding en daar ook actie op onderneemt. We weten de beste mensen aan ons te binden en bieden hen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Wij bieden medewerkers opleidingsmogelijkheden om het vereiste niveau van deskundigheid op peil te houden. Daarnaast geven we loopbaanbegeleiding om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en eventueel outplacementondersteuning om de kansen op de arbeidsmarkt te versterken. We stimuleren medewerkers door hen de ruimte te geven voor eigen initiatieven, grotere verantwoordelijkheid te dragen en zich te ontplooien. Hierbij horen managers die sturen op resultaten in plaats van op taken. Daarnaast zijn managers vaardig in het realiseren van veranderingen’.

  1.  

Ondersteuning persoonlijke ontwikkeling

BPLV wil haar leden ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. En dat met de focus op jouw loopbaan bij LVNL, zodat je daar direct de vruchten van kunt plukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan voorlichtingssessies, zodat je jouw arbeidsvoorwaarden goed kunt begrijpen en aan informatie waarmee jij je optimaal kunt voorbereiden op functionerings- en beoordelingsgesprekken.

BPLV biedt haar leden eigentijdse mogelijkheden om hun positie (zowel individueel als collectief) te verbeteren. Dat doen wij door:

  1. Goede communicatie
  2. Collectieve belangenbehartiging
  3. Individuele belangenbehartiging
  4. Kennis- en beleidsontwikkeling, vorming & opleiding

Communicatie en positionering van de vereniging

De vereniging wil dat de doelgroep zich voelt aangesproken door het passende imago van BPLV. Om ervoor te zorgen dat dit de praktijk is, zal een goede communicatiemix moeten worden gevonden. Daarmee wordt bedoeld dat, om alle beoogde LVNL-medewerkers aan te spreken, gebruik wordt gemaakt van een communicatiemiddel als internet en social media en daarnaast ook van traditionelere middelen als nieuwsbrieven, folders en dergelijke. Op maat gesneden communicatie is belangrijk voor het op effectieve wijze bereiken van een doelgroep.

Communicatiemiddelen van BPLV hebben de volgende uitstraling: actief, no-nonsens, krachtig en helder.

Scholing van de kaderleden

Het succes van BPLV is afhankelijk van de werkzaamheden die (kader-)leden willen verrichten. Kaderleden moeten goed geïnformeerd zijn en blijven. Scholing en ontwikkeling is een permanent proces. Scholing richt zich op vakinhoudelijke kwesties en kan ook worden toegespitst op individuele competenties en de ontwikkeling daarvan.

Collectieve belangenbehartiging

Meest duidelijke resultaat van de collectieve belangenbehartiging is een verbeterde (arbeids-)positie van de groepen technische, administratieve en overige ondersteunende medewerkers. Een verbeterde arbeidspositie leidt tot grotere medewerkertevredenheid. Goed ingezette en uitonderhandelde collectieve afspraken dragen daar aan bij. Daarom is een professioneel opgezette CB/medezeggenschap-praktijk binnen BPLV onontbeerlijk.

Het opkomen voor de collectieve belangen van leden staat hoog in het vaandel bij BPLV. Dit kan door het uitoefenen van werknemerinvloed op een aantal niveaus. De belangrijkste niveaus zijn het GO (vakbondsoverleg) en de OR.

Georganiseerd overleg (GO)

BPLV is aangesloten bij het AC. Door haar lidmaatschap van het AC kan BPLV werknemersinvloed aan alle overlegtafels uitoefenen. We kennen we de volgende overlegtafels ( van hoog naar laag)

  1. Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP): adviseert de overheidswerkgevers over belangrijke aangelegenheden betreffende het personeelsbeleid bij de overheid.
  2. Pensioenfonds ABP: beheert de pensioengelden voor ambtenaren en keert pensioenen uit.
  3. Georganiseerd Overleg LVNL

Ondernemingsraad LVNL

Naast het uitoefenen van invloed op de rechtspositie van leden en op de arbeidsvoorwaarden door middel van onderhandelingen in het GO , wordt er ook door de ondernemingsraad invloed uitgeoefend op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). BPLV participeert door mee te doen aan OR verkiezingen.

De OR telt 13 leden, gekozen uit ‘lijsten’. De lijsten zijn de vakbonden. Op dit moment zijn er geen vrije lijsten.

Individuele belangenbehartiging

Bij individuele belangenbehartiging staat in de eerste plaats een verbeterde positie van de individuele werknemer centraal. De werknemers/leden moeten ervan verzekerd kunnen zijn dat BPLV direct kan inspelen op mogelijke individuele problemen. Om hieraan te kunnen voldoen is het inregelen en coördineren van een effectieve en efficiënte IB-praktijk een eerste voorwaarde.

Vrijwilligers

Om de activiteiten van BPLV ten uitvoer te kunnen brengen, heb je mensen nodig. Binnen BPLV zijn dat kaderleden die actief zijn op de werkvloer. Daarbij heeft ieder kaderlid een eigen rol en een eigen specialisme.

Maar binnen BPLV kan ook jij op veel fronten je energie kwijt. Als het nodig of wenselijk is worden er commissies ingesteld. Participanten in zo’n commissie zullen zich bezighouden met bijvoorbeeld de individuele of collectieve belangenbehartiging, met communicatie & public relations, met het besturen van de vereniging en met het bieden van hand en spandiensten.

Iedereen kan een bijdrage leveren!