Bestuur

Het bestuur van de BPLV bestaat uit een mix van 5 LVNL medewerkers uit voornamelijk de ondersteunende afdelingen. Ieder jaar wordt er een bestuursfunctie beschikbaar gesteld, waarbij de zittende bestuurder zich herkiesbaar kan stellen. Dit houdt in dat je minimaal een zetel hebt voor de duur van 5 jaar in het BPLV bestuur.

Rechtshulp

Voor o.a. rechtshulp en CAO onderhandelingen maakt de BPLV gebruik van de diensten van Copgroep.

Copgroep zorgt voor ‘Evenwicht in samen werken’. In alles wat wij doen dragen wij bij aan een vitale en toekomstbestendige verhouding tussen werkgevers en werknemers. 

Georganiseerd overleg

Het LVNL Georganiseerd Overleg (GO) heeft primair een taak op het terrein van het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heeft het GO ook een taak op het vaststellen van de wijze waarop bij bijvoorbeeld een reorganisatie, verzelfstandiging of samenvoeging (fusie) de belangen van de betrokken medewerkers veilig kunnen worden gesteld door de opstelling van een sociaal statuut of sociaal plan.

Ondernemingsraad

De LVNL ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen LVNL. De OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de het bestuur LVNL over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers (dus geen fte‘s) is verplicht een eigen ondernemingsraad te hebben. De LVNL OR bestaat (in 2020) uit 13 leden. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.