Het LVNL Georganiseerd Overleg (GO) heeft primair een taak op het terrein van het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heeft het GO ook een taak op het vaststellen van de wijze waarop bij bijvoorbeeld een reorganisatie, verzelfstandiging of samenvoeging (fusie) de belangen van de betrokken medewerkers veilig kunnen worden gesteld door de opstelling van een sociaal statuut of sociaal plan.

Het volledige LVNL GO bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgever en werknemers.

De werkgeversvertegenwoordiging bestaat in ieder geval uit het bestuurslid dat de personeelsaangelegenheden in zijn portefeuille heeft. De werkgeversvertegenwoordiging wijst de voorzitter van het GO aan. En de werkgeversvertegenwoordiging kan zich laten bijstaan door medewerkers van de afdeling HRM. Ook wordt een medewerker aangewezen die het secretariaat voert voor het GO. De secretaris mag aan de besprekingen deelnemen.

De werknemersvertegenwoordiging van het GO bestaat uit medewerkers van LVNL die door hun vakorganisatie zijn aangewezen het overleg over de arbeidsvoorwaarden te voeren. Bij LVNL zijn dat: BPLV, CMHF, CNV, FNV. De voorwaarde is dat het gaat om een vakorganisatie die binnen LVNL representatief is. Het GO bepaalt hoeveel leden die vakorganisatie binnen LVNL moet hebben om zich representatief te kunnen noemen. De leden van de werknemersvertegenwoordiging kunnen zich laten bijstaan door adviseurs. Deze adviseurs zijn geen lid zijn van het GO en hebben dan ook geen stemrecht.