De Ondernemingsraad van de LVNL bestaat uit 13 leden. Deze leden zijn allen afkomstig vanuit de volgende 3 vakbonden:

 • VNLG/CMHF (OPS)
 • BPLV (NON-OPS)
 • FNV (NON-OPS)

De CNV heeft geen leden in de OR: zijn doen wel mee met het vakbondsoverleg (GO).

Op dit moment heeft de BPLV 5 leden in de OR zitten. De CMHF is de grootste bond in de OR met 6 leden, de FNV heeft er 2. De OR is ingesteld conform de WOR, wet op de ondernemingsraden. Vanuit deze wettelijke regelingen heeft de OR verschillende bevoegdheden.

De LVNL ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen LVNL. De OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de het bestuur LVNL over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers (dus geen fte‘s) is verplicht een eigen ondernemingsraad te hebben. De LVNL OR bestaat (in 2020) uit 13 leden. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

De leden van de OR worden door LVNL werknemers gekozen uit LVNL werknemers die zich verkiesbaar hebben gesteld. De laatste jaren gebeurt dat verkiesbaar stellen hoofdzakelijk vanuit de achterban van de 4 vakbonden bij LVNL: BPLV, CMHF, CNV, FNV.

De ambtelijk secretaris van de OR LVNL is mw Jongh Visscher, kamer A1.31, Schiphol Oost. De ambtelijk secretaris is geen lid van de (gekozen) OR.

De ondernemingsraad heeft bij bepaalde typen van beleid, voornamelijk wanneer deze direct de werknemers en hun rechten betreffen, het recht een rol te spelen in de besluitvorming. Dit recht komt met name tot uitdrukking in de volgende vier rechten:

Voor meer informatie kijk ook eens op https://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemingsraad_(Nederland)

Extra bevoegdheden OR

Bevoegdheden kunnen worden uitgebreid, d.w.z. initiatief-, instemmings- en benoemingsbevoegdheid, stimulerende bevoegdheid en recht op informatie.
Bijvoorbeeld instemmingsrecht met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
(instemming is normaliter niet vereist als betrokken aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een cao).

De OR-leden hebben zichzelf in 3 vaste commissies verdeeld zodat de werkzaamheden kunnen worde verspreid over de OR-leden.

Zorgtaken

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsomstandigheden (ARBO) en arbeidstijden
 • Werkoverleg en interne delegatie
 • Gelijke behandeling mannen en vrouwen
 • Non-discriminatie
 • Inschakeling gehandicapten
 • Inschakeling minderheden
 • Bedrijfsmilieuzorg

Algemene gang van zaken (AGVZ)

De OR heeft dus veel bevoegdheden en is daarom heel belangrijk als spreekbuis van de medewerkers van LVNL. Een sterke vertegenwoordiging van de BPLV in de OR is daarom zeer gewenst om zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen!

2 x per jaar komt de OR bij elkaar om de algemene gang van zaken te bespreken.

OR dagen

De OR heeft op frequente basis overleg. Hieronder zie je de verschillende overlegvormen en hun periodiciteit.

Commissiedag

1 keer per 2 weken

 • Reguliere overleggen met bv managers;
 • Voorbereiding onderwerpen die in OR moeten worden besproken;
 • raadpleging achterban.

OR vergadering en OVOR

(Overleg bestuur en OR)

 • De OR vergadering is openbaar;
 • Voorbereiding op de OVOR;
 • De OVOR is niet openbaar;
 • Aantal vaste onderwerpen, maar ook onderwerpen die vanuit organisatie naar voren zijn gebracht, adviesaanvragen, instemmingsverzoeken.

Werkoverleg

1 keer per 6 weken

 • Besloten overleg;
 • Plenair OR;
 • Zaken die met het bestuur besproken moeten worden waaronder adviesaanvragen en instemmingsverzoeken.